Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Các khoa ❯ Y học cổ truyền
       
  21/10/2019 08:06        

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ Khoa Y học cổ truyền

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

I.  Vị trí, chức năng

1. Vị trí: Khoa Y học cổ truyền (YHCT) là tổ chức chuyên môn kỹ thuật về YHCT trực thuộc bệnh viện và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

2. Chức năng:

          a) Tham mưu cho Giám đốc về công tác phát triển YHCT tại bệnh viện;

         b) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh);

          d) Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

II.  Nhiệm vụ

1. Khám bệnh, chữa bệnh:

          a) Khám bệnh, chữa bệnh, nội trú;

          b) Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện xây dựng quy chế phối hợp với khoa, phòng chức năng để triển khai kết hợp YHCT với YHHĐ trong KCB;

          c) Đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;

          d) Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

          đ) Sử dụng các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng và trang thiết bị y tế của y học hiện đại để khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

2. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:

          a) Tham gia giảng dạy về y cổ truyền (khi có yêu cầu);

          b) Là cơ sở thực hành về y học cổ truyền;

          c) Đầu mối của bệnh viện về nghiên cứu kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền;

          d) Phối hợp với cơ quan thực hiện nghiên cứu kết hợp YHCT với YHHĐ;

          đ) Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học về y học và y học cổ truyền.

3. Công tác chỉ đạo tuyến:

          Khoa Y học cổ truyền của bệnh viện phối hợp với bệnh viện YHCT cấp trên, tổ chức chuyển giao kỹ thuật về YHCT; kết hợp YHCT với YHHĐ.

4. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe:

          a) Chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về y, dược cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện và cộng đồng;

          b) Phối hợp với đơn vị có liên quan giúp cơ sở y tế và đơn vị khác xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành.