21/10/2019 08:05        

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ khoa Vật lý

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA KHOA VẬT LÝ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

I. CHỨC NĂNG:

Khoa VL-PHCN là khoa lâm sàng ngoại trú có chức năng khám bệnh, chữa bệnh và PHCN cho người bệnh và điều trị kết hợp người bệnh của các khoa nội trú.

 

II. NHIỆM VỤ:

1. Khám và điều trị về PHCN cho người bệnh ngoại trú tại khoa;

2. Khám và điều trị về PHCN cho bệnh nhân các khoa khác trong bệnh viện;

3. Hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp cho người bệnh;

4. Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp;

5. Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật, bệnh tật;

6. Tham gia hội chẩn liên khoa, toàn viện khi có yêu cầu;

7. Phối hợp với khoa cận lâm sàng, các chuyên khoa để hỗ trợ điều trị bệnh nhân được tốt nhất;

8. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả máy móc, thiết bị được trang bị;

9. Áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị;

10. Tham gia nghiên cứu khoa học các vấn đề liên quan đến PHCN;

11. Hướng dẫn học sinh đến thực tập tại khoa;

12. Phối hợp phòng chỉ đạo tuyến, hướng về cộng đồng, chỉ đạo kỹ thuật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho toàn dân trong tỉnh.

13. Tham mưu cho bệnh viện trong chỉ đạo chuyên môn và phát triển chuyên ngành Phục hồi chức năng ở tỉnh nhà;

14. Hợp tác trong nước và Quốc tế với tất cả các tổ chức Chính Phủ và phi Chính phủ trong các lĩnh vực có liên quan đến khuyết tật, Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;

15. Tổ chức công tác hành chính khoa, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo qui định;

16. Thực hiện các chế độ, quy chế công tác chuyên môn do Bộ y tế quy định.