Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
Văn bản cấp tỉnh
Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Chương trình 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa
Chương trình 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 29/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 13/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong việc thực hiện công tác kiểm tra thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Công văn số 165/BHXH-GĐYT
Công văn số 500/UBND-NC
Công văn số 74/BHXH-CST
Công văn số 99/BHXH-CĐBHXH
Giấy mời 08/GM-BHXH
Giấy mời số 07/GM-HĐND


Cẩm nang sức khỏe

  


  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu